Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf oktober 2017.

Artikel 1 – Geldigheidsduur en opzegtermijn abonnement

Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas, afhankelijk van uw keuze van het abonnement, een maand of 12 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum. Na deze initiële periode is uw abonnement per maand opzegbaar met in achtneming van 1 maand opzegtermijn is een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst mogelijk bij verhuizen buiten een straal van 15 km van Body & Mind, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Een beëindiging middels verhuizing wordt doorgevoerd op het moment dat wij de kopie van de inschrijving in uw nieuwe gemeente van u hebben ontvangen. Een tussentijdse beëindiging door een medische indicatie is mogelijk met een verklaring waarin staat dat u niet meer mag sporten (huisarts, specialist, fysiotherapeut). Indien u uw lidmaatschap tijdelijk heeft stopgezet en het toch medisch niet verantwoord blijkt te zijn om te sporten kunt u geen aanspraak maken op restitutie van het door u doorbetaalde lidmaatschapsgeld, wel mag u de periode welke u al betaald heeft overdragen aan een derde.

Artikel 2 - Abonnementsgeld

Het abonnementsgeld wordt middels automatische incasso, bij vooruitbetaling voldaan. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Body & Mind te voldoen. Indien Body & Mind dient over te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3 – Administratiekosten incasso

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Body & Mind een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4 – Blessure, zwangerschap en ziekte

In geval van een langdurige blessure of letsel kan er een formulier ingevuld worden bij de balie. Ook bij zwangerschap dient er vooraf een formulier ingevuld te worden. Het is vooraf lastig in te schatten hoe lang de ziekteperiode duurt daarom wordt het abonnementsgeld tijdens de ziekteperiode/zwangerschap doorbetaald. Bij betermelding/terugkomst weten we de exacte periode van afwezigheid en deze periode gaan we op dat moment verrekenen. De verrekening vindt plaats vanaf de dag van aanmelding en kan niet met terugwerkende kracht worden verrekend. Het abonnement wordt evenveel dagen vooruit gezet als dat de ziekteperiode heeft geduurd. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijk stopzetting.

Artikel 5 - Wijzigingen

Body & Mind is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te indexeren met maximaal 5%. Tevens is Body & Mind gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6 – Deelname lessen

Deelname aan het aantal lessen per week is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 7 – Rechten Body & Mind

Body & Mind is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing zich zodanig misdraagt dat van Body & Mind in redelijkheid voorzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Body & Mind is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de studio tijdelijk of blijvend te wijzigen en de studio geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen en verbouwing. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Body & Mind.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Body & Mind geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. De directie van Body & Mind stelt zich niet aansprakelijk voor geleden letsel of schade en/of verlies van eigendommen.

Artikel 9 – Opzegging

Opzeggingen kunnen via de mail aangevraagd worden (aanvraag opzegging) dit kan door een mail te sturen naar info@bodymindgouda.nl. Opzeggingen kunnen ook aan de balie aangevraagd worden middels het formulier Aanvraag Opzegging. Zodra deze behandeld en verwerkt zijn door onze ledenadministratie ontvangt u een mail met de datum van de bevestiging van opzegging.

Artikel 10 – Mutaties

Mutaties in uw overeenkomst: indien u ervoor kiest een mutatie in uw lidmaatschap toe te passen kan dit na uw initiële periode. Indien u tussentijds uw lidmaatschap wilt muteren/veranderen dan gaat er een nieuwe looptijd overeenkomst in per eerstvolgende mogelijkheid.

 

Contact

Body&Mind
Keerkring 6
2801DG Gouda

0182689995